Uznanie za obywatela polskiego

Obywatelstwo polskie jest pożądane wśród coraz większej grupy obcokrajowców. Uznanie za obywatela polskiego nastąpić może jednak po spełnieniu określonych kryteriów, na wniosek zainteresowanej uzyskaniem takiego statusu osoby. Wniosek o uznanie za obywatela polskiego należy złożyć do wojewody, właściwego ze względu na miejsce faktycznego zamieszkiwania cudzoziemca. W praktyce, ma być to miejsce, w którym koncentruje się ośrodek interesów życiowych cudzoziemca, a nie miejsce zameldowania takiej osoby.

Obywatelstwo polskie jest pożądane wśród coraz większej grupy obcokrajowców
Autor zdjęcia: Maria Grazia Montagnari

Do wydania decyzji w sprawie uznania cudzoziemca za obywatela polskiego upoważniony jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której postępowanie to dotyczy.

Znajomość języka polskiego

Jednym z ważniejszych kryteriów, by móc zostać uznanym za obywatela polskiego, jest obowiązek znajomości języka polskiego. Znajomość ta musi zostać potwierdzona:

  • certyfikatem znajomości języka polskiego, który uzyskać można po zdaniu egzaminu państwowego,
  • świadectwem ukończenia szkoły (szkoły podstawowej, średniej lub wyższej) w Polsce,
  • albo świadectwem ukończenia szkoły poza granicami Polski, gdzie językiem wykładowym jest język polski.

Certyfikaty znajomości języka polskiego wydawane są przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego. W chwili obecnej, by móc otrzymać certyfikat, wymagane jest zdanie egzaminu organizowanego przez wymienioną wyżej Komisję na poziomie podstawowym komunikatywnym (tak zwany poziom B1).