Karta pobytu

Karta pobytu stanowi dokument, którego celem jest potwierdzenie tożsamości cudzoziemca podczas jego pobytu w Polsce (o czym więcej tutaj: http://www.adkins.pl/cudzoziemcy). Karta ta, wraz z ważnym paszportem zagranicznym potwierdza uprawnienia do pobytu w Polsce i uprawnia również do wielokrotnego przekraczania granicy polskiej i to bez konieczności posiadania wizy. Okazuje się ją przy przekraczaniu granicy, razem z ważnym paszportem zagranicznym.

Informacje zawarte w karcie pobytu

Karta pobytu stanowi dokument, którego celem jest potwierdzenie tożsamości cudzoziemca podczas jego pobytu w Polsce
Autor zdjęcia: madmack66

W karcie pobytu zawarte są informacje, na podstawie których można w sposób jednoznaczny zidentyfikować daną osobę. Znajdują się tak więc następujące informacje:

 • imię (bądź imiona – jeśli jest ich więcej niż jedno) i nazwisko;
 •  imiona rodziców posiadacza karty;
 • data, miejsce i kraj jego urodzenia;
 • informacja o obywatelstwie;
 • informacja o płci;
 • adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy;
 • informacja o wzroście w centymetrach,
 • informacja o kolorze oczu;
 • numer PESEL o ile został nadany;
 • informacja o rodzaju udzielonego zezwolenia na pobyt;
 • adnotacja naukowiec– w przypadku gdy zezwolenie wydane zostało na pobyt czasowy, w celu prowadzenia badań naukowych;
 • adnotacja Niebieska Karta UE– w przypadku gdy zezwolenie na pobyt czasowy zostało wydane w celu zapewnienia możliwości wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
 • adnotację dostęp do rynku pracy – w przypadku zezwolenia udzielanego cudzoziemcowi, który jest uprawniony do wykonywania pracy w Polsce, albo jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę;
 • linie papilarne;
 • nazwa organu wydającego kartę;
 • data wydania karty;
 • data upływu okresu ważności karty;
 • fotografia cudzoziemca.