Karta pobytu cudzoziemca w Polsce

Karta stałego pobytu jest niewątpliwie dokumentem, który znacznie ułatwia nie tylko podróżowanie cudzoziemcom do naszego kraju, ale także i funkcjonowanie w nim (więcej na tej stronie).

Karta stałego pobytu jest niewątpliwie dokumentem, który znacznie ułatwia nie tylko podróżowanie cudzoziemcom do naszego kraju, ale także i funkcjonowanie w nim
Autor zdjęcia: joeszilagyi

Ogólnie, o wydanie karty pobytu starać się mogą cudzoziemcy, którzy posiadają:

  • zezwolenie na pobyt czasowy;
  • zezwolenie na pobyt stały;
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych.

Ważne informacje

Bardzo istotną kwestią o której należy pamiętać jest chociażby obowiązek wymiany karty pobytu w sytuacji gdy doszło na przykład do zmiany danych umieszczonych w dotychczasowej karcie pobytu, lub zaistniała istotna zmiana w wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu w odniesieniu do wizerunku twarzy znajdującego się w tej karcie.

Kto i na jakich zasadach wydaje kartę pobytu

Organem właściwym do wydania karty pobytu jest Wojewoda, który wydał zezwolenie na pobyt stały, bądź też czasowy. Czasem zdarza się jednak tak, że podstawą do pobytu cudzoziemca w Polsce, jest zgoda na jego pobyt ze względów humanitarnych. W takim przypadku, kartę pobytu wydaje komendant oddziału Straży Granicznej, albo komendant placówki Straży Granicznej, który wcześniej udzielił zgodę na pobyt takiej osoby.

Pierwsza karta pobytu najczęściej wydawana jest z urzędu, z kolei każda kolejna wydawana jest wyłącznie na wniosek złożony przez cudzoziemca. Za wydanie karty pobytu pobierana jest opłata w wysokości 50 złotych.