Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o nadanie obywatelstwa polskiego

Cudzoziemiec, chcący uzyskać obywatelstwo polskie musi spełniać szereg wymogów formalnych. Konieczne jest również załączenie wniosku i innych niezbędnych do tego dokumentów. Informacje o tym, jakie powinny być to dokumenty, znaleźć można poniżej.

Wymagane dokumenty

Cudzoziemiec, chcący uzyskać obywatelstwo polskie musi spełniać szereg wymogów formalnych
Autor zdjęcia: bambe1964

Przede wszystkim, złożyć należy wypełniony właściwie wniosek o uznanie za obywatela polskiego, który sporządzony musi być w języku polskim. Poza tym wymagane jest załączenie:

 • zdjęcia,
 • oryginału, lub uwierzytelnionej kopii odpisu aktu urodzenia (nie ma obowiązku złożenia polskiego odpisu aktu stanu cywilnego, można więc złożyć także akty zagraniczne, które muszą być jednak złożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Czasem zdarza się, że urzędy wojewódzkie wymagają przedstawienia aktu urodzenia lub/i aktu małżeństwa, wydanego przez polski Urząd Stanu Cywilnego. W takim przypadku konieczne jest zarejestrowanie ślubu zawartego za granicą lub/i aktu urodzenia wydanego przez urząd zagraniczny w Urzędzie Stanu Cywilnego, uzyskując w ten sposób polski odpowiednik wymienionych wyżej dokumentów);
 • uwierzytelnionej kopii ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (może być to paszport zagraniczny, czy chociażby dokument podróży);
 • uwierzytelnionej kopii pozwolenia na pobyt stały w Polsce, albo pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • uwierzytelnionej kopii karty stałego pobytu wydanej przez wojewodę;
 • urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego, na poziomie co najmniej komunikatywnym (dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego jest między innymi:
 • świadectwo ukończenia szkoły w Polsce,
 • świadectwo ukończenia szkoły za granicą gdzie językiem wykładowym jest język polski,
 •  lub certyfikat wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego);
 • oświadczenie o datach wyjazdu z Polski i powrotu oraz miejscach pobytu za granicą  w wymaganych okresach nieprzerwanego pobytu (czyli 10 lub 3 lub 2 lat, zależnie od tego, na jakiej podstawie cudzoziemiec ubiega się o uznanie za obywatela polskiego) razem z dokumentami potwierdzającymi nieprzerwany pobyt w Polsce (przykładowo paszport ze stemplami, bilety lotnicze). W sytuacji, gdy dana osoba nie pamięta konkretnych dat swojego wyjazdu z Polski i nie ma możliwości uzyskania takiej informacji, może ona napisać oświadczenie, że nie pamięta konkretnych dat swojego wyjazdu i może podać tylko daty przybliżone;
 • dokumenty potwierdzające posiadane osiągnięcia zawodowe (stopnie i tytuły naukowe lub zawodowe);
 • dokumenty mówiące o prowadzonej działalności politycznej i społecznej,
 • dokument potwierdzające obywatelstwo małżonka cudzoziemca (na przykład paszport),
 • posiadane dokumenty, które potwierdzają posiadanie w przeszłości obywatelstwa polskiego lub potwierdzające ubieganie się o jego wydanie,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o nadaniu obywatelstwa polskiego.

Wymogi dodatkowe

Dodatkowo, wymagane jest przedstawienie dokumentów potwierdzających uzyskiwanie stabilnych i regularnych źródeł dochodu w Polsce (może być to na przykład zaświadczenie o zatrudnieniu, podbity przez Urząd Skarbowy formularz PIT za ubiegły rok, zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego z podaniem jego wielkości, decyzja o przyznaniu emerytury, decyzja o przyznaniu renty), a także dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego na terenie Polski.